پدیده رشد جبرانی چیست؟ – قسمت اول

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ به واسطه فعالیت های ژنتیکی صورت گرفته در صنعت دام و طیور، ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺷﺘﻲ با ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ تولید می شوند. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮبی ﻣﺜﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﭼﺮﺑﻲ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻴﻮﻉ ﺑﻴﻤﺎﺭی های ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻣﺜﻞ ﺁﺳﻴﺖ، ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﭘﺎ ﻭ ﻋﺎﺭﺿﻪ ﻣﺮﮒ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ در بدن پرنده اتفاق افتاده است . ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﮊﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ مدیریت پرورشی پرنده، راندمان مصرف ﺧﻮﺭﺍﻙ، ﻗﺪﺭﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﻛﺎﻫﺶﺫﺧﻴﺮﻩ ﭼﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﺪ.

ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﺍﻩ ﺣل های ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﺭﺽ، ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﻪ دلیل ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺍﻛﺴﻴﮋﻥ، ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

گزارش شده است که ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﺭﺷﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ولی ﺗﻮﺳﻌﻪ سیستم ﺍﺳﻜﻠﺘﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺍﻋﻀﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﻗﻠﺐ، ﺷﺶ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ها ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻜﻲ ﻃﻴﻮﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺘﺮﺱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

رشد جبرانی یک روش مدیریتی – تغذیه‌ای است که با اعمال یک دوره رشد آهسته و به‌دنبال آن جبران این کاهش رشد و رسیدن به وزن طبیعی قابل عرضه به بازار صورت می‌گیرد.

کارشناسان خدمات تخصصی شرکت آریا داتیس پرور با به کارگیری جدید مطالعات صورت گرفته در این مورد، در طول دوره در کنار مصرف کنندگان محترم خواهند بود.

جهت بهره مندی از جیره های اختصاصی بر اساس شرایط اقلیمی و مشاوره، با دپارتمان فنی شرکت آریا داتیس پرور تماس حاصل فرمایید.

جهت دانلود این پادکست به کانال تلگرام آریاداتیس مراجعه فرمائید.


17 مهر 1400

تمامی حقوق متعلق به آریاداتیس پرور می باشد.